Wysokość opłat za użytkowanie działki w 2017r.

UWAGA: Opłaty ogrodowe winny być wniesione do 30 czerwca 2017 roku, po tym terminie zarząd ma obowiązek naliczenia odsetek.

Koszalin, 01.04.2017r.

Na podstawie art.34 ust. 1 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych ogłasza się informacje o wysokości opłat za dzierżawione działki uchwalone na Walnym Zebraniu Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kwitnących Jabłoni w Koszalinie

1. Opłatę na koszty uruchomienia wody 5,00 zł od działki.
2. Składka z tytułu przynależności do Stowarzyszenia 6,00 zł rocznie.
3. Wydatki na utrzymanie ogrodu, wywóz śmieci, dożynki, Walne zebranie, utrzymanie i remont hydroforni - dostawa wody, naprawa dróg działkowych, remonty, koszty energii elektrycznej, koszty eksploatacyjne, i inne oraz utrzymanie jednostki nadrzędnej wynosi: 0,45 zł od m2 działki rocznie.
To jest identycznie jak było w roku 2016.
4. Zaoszczędzone środki finansowe na koniec roku w wysokości 130 482,59 zł zostają przeznaczone na zakończenie elektryfikacji sektora III, elektryfikacja dotyczy działek położonych przy bramach 11, 12 oraz naprawę instalacji burzowej.
5. Walne Zebranie ustaliło że w przypadku nie wykaszania przylegających do działek dróg, poboczy i rowów zarząd zleci wykonanie robót obciążając kosztami działkowca który tego obowiązku nie wykonał.
6. Inne opłaty w tym energetyczne pozostają bez zmian.
7. Walne Zebranie uchwaliło, że w przypadku nie wykonania obowiązku oznaczenia działki estetycznym numerem porządkowym wywieszonym w widocznym miejscu, zobowiązuje się zarząd do wyposażenia działki w numer porządkowy działki z równoczesnym obciążeniem działkowca za wykonaną usługę kwotą 20,00 zł (słownie dwadzieścia złotych). Czynność ta należy przeprowadzić po sprawdzeniu w ramach wiosennego przeglądu działek, który się odbędzie w miesiącu maju bieżącego roku.