WZS 2018

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Rodzinny Ogród Działkowy im. "Kwitnących Jabłoni" zaprasza swoich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 14.04.2018 r. w sali konferencyjnej Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Kwiatkowskiego.


Rozpoczęcie obrad:

- I termin - godzina 10.00

- II termin - godzina 10.30*

- *zgodnie z paragrafem 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

- zgodnie z paragrafem 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwwyczajny PZD w danym ROD, wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników

- każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi posiadać przy sobie dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.


Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 roku.

8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.

9. Projekt planu pracy na 2018 rok.

10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

12. Dyskusja.

13 Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 roku.

14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.

15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku.

16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 roku.

17. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców

18. Uchwalenie planu pracy na 2018 rok.

19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok.

20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

21. Sprawy różne.

22. Zakończenie