Aktualności

Dotyczy przebudowy drogi do Jamna oraz zjazdów do bram Ogrodu im. Kwitnących Jabłoni w Koszalinie

Pismo ROD im. Kwitnących Jabłoni skierowane do Urzędu Miejskiego w Koszalinie z dnia 13.04.2015 r.

"Rodzinny Ogród Działkowy im. Kwitnących Jabłoni w Koszalinie ul. Władysława IV bez numeru otrzymał do wglądu koncepcje projektową w/w drogi z Okręgowego Zarządu w celu wyrażenia opinii w tym przedmiocie. Ponieważ otrzymane dokumenty były dla nas mało czytelne w dniu 13.IV.2015 r. w sposób osobisty zwrócono się do Urzędu Miejskiego o rozświetlenie sprawy. Na nasze wątpliwości nie uzyskaliśmy odpowiedzi, dlatego też niniejszym pismem prosimy o uwzględnienie w dokumentacji wjazdu na teren ogrodu poprzez cztery bramy ogrodowe, to jest nr 14, 13, 12, 11, gdzie są zlokalizowane dwa parkingi wewnętrzne (w przypadku podniesienia poziomu ulicy wjazd będzie niemożliwy, a innej drogi dojazdu z uwagi na ciek wodny przepływający przez środek ogrodu nie ma). W koncepcji nie jest uwzględniona trasa zasilania ogrodu w wodę z własnego ujęcia wody, które zlokalizowane jest w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im Jamno. Ponadto nie zostały uwzględnione uwagi wniesione w naszym wcześniejszym piśmie i zgłoszone jako interpelacja Radnego na Sesji Rady Miejskiej. Analizując całość przedstawionej koncepcji odnosimy wrażenie, że nasz ogród dla Projektanta i Urzędu Miejskiego w Koszalinie nie istnieje, gdyż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ma nawet jednego zdania na temat jego funkcjonowania".

Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Andrzeja Kierzka z dnia 04.05.2015r.

"Uprzejmie informuję, że w dniu 22.04.2015r. Urząd Miejski w Koszalinie otrzymał koncepcję drogową ul. Władysława IV od projektanta. Na jej podstawie mogę stwierdzić, że w ramach pasa drogowego ul. Władysława IV została zaplanowana droga obsługująca praktycznie wyłącznie Rodzinny Ogród Działkowy im. Kwitnących Jabłoni oraz miejsca postojowe również przeznaczone dla użytkowników Waszego ogrodu. Zaplanowano także zjazdy do bram znajdujących w ogrodzeniu wzdłuż ul. Władysława IV i zaznaczonych na mapie geodezyjnej tego terenu".

Dotyczy przebudowy drogi w związku budową ronda przy ul. Duńskiej w Koszalinie - pismo ROD do Prezydenta Miasta z dnia 17.11.2015r.

"Podczas spotkania Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kwitnących Jabłoni z Panem Prezydentem Miasta Koszalina w dniu 18.V.2015 uzyskaliśmy zapewnienie, że działki ogrodowe nie będą zabierane w związku z planowaną budową dróg i w żadnym wypadku polna droga poza naszym ogrodem nie będzie przedmiotem przebudowy. Byliśmy zaskoczeni gdy nas poproszono na okazanie granic, gdzie w związku z budową ronda drogowego przy ulicy Duńskiej planuje się zabranie dwóch działek oraz jest zagrożenie, że zostanie zniszczona instalacja wodociągowa Ø 160 zasilająca końcowe działki ogrodu. Instalacja jest zlokalizowana w polnej drodze poza działkami jak na załączonym szkicu sytuacyjnym. Instalacja przed laty była wykonywana na zlecenie Urzędu Miejskiego jako zasilanie w wodę działek zlokalizowanych w końcowej części ogrodu, z ujęcia wody wybudowanego w Ogrodzie Działkowym Jamno. Rozumiemy że inwestycje drogowe są celem nadrzędnym, niemniej prosimy o ujęcie w planach przebudowy fragmentu instalacji wodociągowej Ø 160 usytuowanej w polnej drodze poza ogrodem. "

Dotyczy budowy ul. Władysława IV łączącej zewnętrzny pierścień komunikacyjny Miasta Koszalina z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu - drogi ekspresowej S6 - sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia drogi. - Pismo Prezydenta Miasta Koszalina skierowane do ROD im. "Kwitnących Jabłoni" z dnia 12.01.2016 r.

Gmina Miasto Koszalin informuje , że w ramach budowy odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień komunikacyjny Miasta Koszalina z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu - drogi ekspresowej S6 projektowana jest nowa sieć kanalizacji deszczowej. Do tego nowego układu sieciowego projektowane jest włączenie istniejącego kanału deszczowego zbierającego wody z terenu byłej SM Budowlani, który w chwili obecnej wprowadzony jest do rowu otwartego, przebiegającego przez teren Ogrodów. W związku z ograniczonymi możliwościami hydraulicznymi nowo projektowanego kolektora deszczowego w ul. Władysława IV, przed podłączeniem ww. kanału będzie wybudowana studnia z przelewem burzowym , którym w przypadku deszczy nawalnych, nadmiar wody będzie odprowadzany do istniejącego rowu otwartego. W znaczący sposób ograniczy to ilości wód opadowych, które będą płynęły ww. rowem. Jeżeli mimo tych działań wystąpią podtopienia i szkody na terenie Państwa ogrodów to zostaną one usunięte i naprawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.